หลักการและเหตุผล

           วิทยาลัยชุมชนเป็นสถาบันการศึกษา ที่มีภารกิจในจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพตามหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และตลาดแรงงาน ทั้งนี้ ผู้ชี้วัดความสำเร็จคือชุมชน การจัดงานเบิกฟ้าวิทยาลัยชุมชน เป็นงานหนึ่งที่ตอบสนองสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมเพราะเป็นการนำเอาผลการจัดการศึกษาทั้งหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ ในรูปแบบการ จัดนิทรรศการ การแข่งขันทักษะ การแสดงบนเวที ซึ่งสิ่งที่นำเสนอเป็นผลผลิตจากนักศึกษา ผู้ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฯ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันของ อาจารย์ บุคลากรวิทยาลัยชุมชน จากวิทยาลัยชุมชนยะลา โดยการจัดกิจกรรมตามโครงการนี้ จัดว่าเป็นโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิทยาลัยชุมชนจะได้สนับสนุนด้านการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต ดังนั้น จึงควร จัดกิจกรรมเบิกฟ้าวิทยาลัยชุมชนขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม และเพื่อแสดงศักยภาพทักษะทางวิชาการของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนต่อสาธารณะชนในพื้นที่

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านความรู้ตามสาขาวิชาที่นักศึกษาเรียน 
2. ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านการใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานจริง 
3. พัฒนาทักษะเชิงมนุษย์สัมพันธ์ในสังคมพหุวัฒนธรรม

วิทยาลัยชุมชนยะลา 

เลขที่ 2 สุขยางค์1 อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทร:073216646-7 
โทรสาร:073216648 Email: yala-iccs@ycc.ac.th

© Copyright 2021  วิทยาลัยชุมชนยะลา- All rights reserved.

live